Статистикийн мэргэжлийн сургалт болон
сурталчилгааны материал

Статистикийн R програмын танилцуулга

2017 / 3 / 6

Статистикийн бусад програм ба R програмын харьцуулалт, R програмын онцлог давуу талууд болон бусад мэдээлэл