Хичээлийн сэдвийн бататгах асуулт

Хичээл: Олон хэмжээст өгөгдлийн статистик шинжилгээ
Сэдэв: 3. Олон хэмжээст хэвийн тархалт I
Агуулга: олон хэмжээст хэвийн тархалтын тодорхойлолт, хувиргалт, загварчлал, геометр агуулга, Гауссын копула
Хугацаа: 2 сарын 16 07:40 — 3 сарын 8 07:40  1. Тэнцүү дундаж квадрат хазайлттай бөгөөд хамааралгүй санамсаргүй хувьсагчдаас тогтох хоёр хэмжээст санамсаргүй векторын тархалтын төвөөс Махаланобисын утгаар ижил зайд байх цэгүүд буюу адил боломжтой цэгүүдээс тогтох олонлогийн геометр байр ямар хэлбэртэй дүрс үүсгэх вэ?


  2. Олон хэмжээст хэвийн тархалттай санамсаргүй векторыг шугаман хувиргалтаар хувиргавал ...


  3. Олон хэмжээст хэвийн тархалтын нягтын функцийн утгыг R програмаар олоход аль функцийг ашиглах вэ?


  4. Хоёр хэмжээст хэвийн тархалтын нягтын функцийн түвшний шугам ямар хэлбэртэй байдаг вэ?


  5. Хоёр хэмжээст хэвийн тархалт хэдэн параметртэй вэ?

Таны хариулах оролдлого бүрийг, зөв буруугаас үл хамааран бүртгэнэ.