Үндсэн
үйл ажиллагаа

Сайн дурын
үйл ажиллагаа

Мэргэжлийн ном
сурах бичиг

Статистикийн чиглэлээр бичиж хэвлүүлсэн ном, сурах бичиг

R хэлний
багц хөгжүүлэлт

Статистикийн R програм буюу програмчлалын R хэлний багц хөгжүүлэх, CRAN уруу оруулах

Статистикийн
R програмын сургалт

Статистикийн R програм буюу програмчлалын R хэлний сургалтын хөтөлбөрийн танилцуулга

Бусад

Статистикийн мэргэжлийн сургалт болон сурталчилгааны материалууд

Статистик болон статистикч мэргэжлийн тухай

Статистик, статистикч мэргэжил болон МУИС дээр хэрэгжиж буй "Статистик" бакалаврын сургалтын хөтөлбөрийн танилцуулга

Үзэх

Нэр хайх

УБЕГ болон ҮСХ-нд бүртгэлтэй нэрс дундаас нэр хайх болон зарим статистик үзүүлэлт харах

Нээх

Валютын ханш

Валютын ханшийн бодит өөрчлөлт илрүүлэн мэдээлэгч

Нээх