Үндсэн
үйл ажиллагаа

Сайн дурын
үйл ажиллагаа

Мэргэжлийн ном
сурах бичиг

Статистикийн чиглэлээр бичиж хэвлүүлсэн ном, сурах бичиг

R хэлний
багц хөгжүүлэлт

Статистикийн R програм буюу програмчлалын R хэлний багц хөгжүүлэх, CRAN уруу оруулах

Статистикийн
R програмын сургалт

Статистикийн R програм буюу програмчлалын R хэлний сургалтын хөтөлбөрийн танилцуулга

Статистикийн хичээлүүд

Лекцийн материал, видео лекц, ном, сурах бичиг, гарын авлага, бодлогын хураамж болон холбогдох бусад зүйлс

NSO1212

Үндэсний статистикийн хорооны нээлттэй мэдээллийн API-тэй ажиллах R програмын нэмэлт багц

Нээх

Нэр хайх

УБЕГ болон ҮСХ-нд бүртгэлтэй нэрс дундаас нэр хайх болон зарим статистик үзүүлэлт харах

Нээх