Хичээлийн сэдвийн бататгах асуулт

Хичээл: Статистик програмчлалын R хэл
Сэдэв: 1. Удиртгал
Агуулга: R хэл болон R програмын талаар цэгцтэй, зөв ойлголт, суулгах болон ажиллах тухай анхны мэдэгдэхүүн
Хугацаа: 2 сарын 2 07:40 — 2 сарын 23 07:40  1. R програм ямар төрлийн интерфейстэй вэ?


  2. R програмыг Windows, Linux, Mac зэрэг үйлдлийн систем дээр ашиглах боломжтой.


  3. R хэл дээр бичсэн кодыг ажиллуулахын тулд урьдчилан компайлдах шаардлагагүй.


  4. R бол үнэ төлбөргүй програм юм.


  5. Дараах нэр бүхий програмуудын алийг нь статистик тооцоололд ашиглаж болохгүй вэ?


  6. Тус хичээлээр судалж буй R хэл ба түүний хэрэгжүүлэлтийг хариуцдаг R төслийн албан ёсны веб хуудасны хаяг бол www.r-project.org юм.


  7. Хувьсагчид утга олгоход ямар оператор ашигладаг вэ?

Таны хариулах оролдлого бүрийг, зөв буруугаас үл хамааран бүртгэнэ.