Хичээлийн сэдвийн бататгах асуулт

Хичээл: Статистик програмчлалын R хэл
Сэдэв: 13. R хэл дээрх програмчлал
Агуулга: R хэл дээр оновчтой, үр ашигтай код бичих тухай, практик туршилт
Хугацаа: 4 сарын 26 07:40 — 5 сарын 17 07:40  1. rbenchmark болон bench зэрэг багцуудыг кодын өөр өөр хувилбаруудыг ажиллах хугацаагаар нь харьцуулахад ашигладаг.


  2. system.time() функцийг ...


  3. Их хэмжээтэй түүврийн хувьд тооцооллыг хурдан дуусгахын тулд хэрэв боломжтой бол өгөгдлийг бүтэн вектор, матриц хэвээр нь авч зохих функц болон оператороор үйлчилбэл зохимжтой.

Таны хариулах оролдлого бүрийг, зөв буруугаас үл хамааран бүртгэнэ.