Хичээлийн сэдвийн бататгах асуулт

Хичээл: Статистик програмчлалын R хэл
Сэдэв: 5. Өгөгдөлтэй ажиллах
Агуулга: Статистик өгөгдөлтэй ажиллах явцад хэрэглэдэг үндсэн 11 үйлдлийг R програм дээр хийх тухай
Хугацаа: 3 сарын 1 07:40 — 3 сарын 22 07:40  1. Утга олгох оператор ашиглаж датафрейм дотор шинэ хувьсагч зохиож болдог. Тэгвэл үүний оронд transform() функц ашиглахын гол давуу тал юу вэ?


  2. Датафреймаас хувьсагч буюу багана устгах арга аль нь вэ?


  3. Датафрейм дэх хувьсагч буюу баганын нэр өөрчлөхөд ямар функц ашиглах вэ?


  4. merge() функцээр хоёр датафрейм дэх мэдээлэл нэгтгэхийг өгөгдлийн сан дээрх ямар үйлдэлтэй адилтгадаг вэ?

Таны хариулах оролдлого бүрийг, зөв буруугаас үл хамааран бүртгэнэ.