Хичээлийн сэдвийн бататгах асуулт

Хичээл: Статистик програмчлалын R хэл
Сэдэв: 6. Өгөгдөлтэй ажиллах
Агуулга: Статистик өгөгдөлтэй ажиллах явцад хэрэглэдэг үндсэн 11 үйлдлийг R програм дээр хийх тухай
Хугацаа: 3 сарын 8 07:40 — 3 сарын 29 07:40  1. МУИС-ийн салбар сургуулиудын нэр ба тэдгээрт суралцдаг оюутны тоо бүхий мэдээлэл өгөв. Үүнд өгөгдлийн ямар бүтэц тохирох вэ?


  2. X датафрейм дэх өгөгдлийг a баганын утгуудын буурах дарааллаар эрэмбэл.


  3. Датафрейм болон матрицын хувьд complete.cases() функц нь ...


  4. Факторын элементүүдийн шошгыг factor() функцийн ямар аргументаар дамжуулж өгдөг вэ?

Таны хариулах оролдлого бүрийг, зөв буруугаас үл хамааран бүртгэнэ.