Хичээлийн сэдвийн бататгах асуулт

Хичээл: Статистик програмчлалын R хэл
Сэдэв: 8. Давталт
Агуулга: Давтагдах тушаал програмчлахад ашиглах оператор болон функц
Хугацаа: 3 сарын 22 07:40 — 4 сарын 12 07:40  1. Ямар үед while оператор ардаа буй тушаалыг биелүүлдэг вэ?


  2. for операторын давталтын олонлог нь датафрейм байг. Тэгвэл тус операторын давталтын хувьсагч нь юугаар сэлгэж гүйх вэ?


  3. repeat бол ... давталтын оператор юм.


  4. Урт бүтэцтэй өгөгдлийн аль нэг хувьсагчийн утгаар бүлэглэсэн тоон хувьсагчийн бүлэг тус бүрийн дунджийг аль функцийн тусламжтай олох вэ?

Таны хариулах оролдлого бүрийг, зөв буруугаас үл хамааран бүртгэнэ.