Хичээлийн сэдвийн бататгах асуулт

Хичээл: Статистик програмчлалын R хэл
Сэдэв: 9. Функц, хувьсагчийн үйлчлэх хүрээ
Агуулга: Функц зарлах, функцийн аргумент, аргументын анхны утга, функцийн буцаах утга, функц дуудах, функц болон хувьсагчийн үйлчлэх хүрээ, хувьсагч дуудах зарчим
Хугацаа: 3 сарын 29 07:40 — 4 сарын 19 07:40  1. Функц зарлахад ямар түлхүүр үг эсвэл оператор ашиглах вэ?


  2. Шинэ функц зохиож байна гэж саная. Тэгвэл гарсан үр дүнг функцийн буцаах утга болгохын тулд яах вэ?


  3. Аль нь буруу вэ?


  4. Шинэ бинар оператор тодорхойлохдоо ...


  5. Хувьсагчид утга олгох зориулалттай, R хэлний үндсэн операторуудыг авч үзье. <- ба <-- хоёр оператор ямар ялгаатай вэ?

Таны хариулах оролдлого бүрийг, зөв буруугаас үл хамааран бүртгэнэ.