Хичээлийн сэдэв

Хичээл: Статистик програмчлалын R хэл
Сэдэв: #1. Удиртгал
Агуулга: R хэл болон R програмын талаар цэгцтэй, зөв ойлголт, суулгах болон ажиллах тухай анхны мэдэгдэхүүн

Хариу