Хичээлийн сэдэв

Хичээл: Статистик програмчлалын R хэл
Сэдэв: #13. R хэл дээрх програмчлал
Агуулга: R хэл дээр оновчтой, үр ашигтай код бичих тухай, практик туршилт

Хариу