Хичээлийн сэдэв

Хичээл: Статистик програмчлалын R хэл
Сэдэв: #5. Өгөгдөлтэй ажиллах
Агуулга: Статистик өгөгдөлтэй ажиллах явцад хэрэглэдэг үндсэн 11 үйлдлийг R програм дээр хийх тухай

Хариу