Хичээлийн сэдэв

Хичээл: Статистик програмчлалын R хэл
Сэдэв: #8. Давталт
Агуулга: Давтагдах тушаал програмчлахад ашиглах оператор болон функц

Хариу