Хичээлийн сэдэв

Хичээл: Статистик програмчлалын R хэл
Сэдэв: #9. Функц, хувьсагчийн үйлчлэх хүрээ
Агуулга: Функц зарлах, функцийн аргумент, аргументын анхны утга, функцийн буцаах утга, функц дуудах, функц болон хувьсагчийн үйлчлэх хүрээ, хувьсагч дуудах зарчим

Хариу