Хичээлийн сэдвийн бататгах асуулт

Хичээл: Магадлал ба статистик
Сэдэв: 5. Бернуллийн процесс
Агуулга: Урвасан бином тархалт, Бернуллийн процесс, Бернуллийн процессын санамжгүй байдал, Бернуллийн процесстой холбоотой зарим санамсаргүй хувьсагч, тэдгээрийн магадлалын тархалт, Бернуллийн процессуудыг нэгтгэх болон хуваах
Хугацаа: 3 сарын 1 07:40 — 3 сарын 22 07:40  1. Бернуллийн процесс дээрх туршилтын үр дүн 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1 гэж гарчээ. Тэгвэл одоо явуулах туршилтын үр дүн ямар байх вэ?


  2. Хамааралгүй Бернуллийн процессуудыг нэгтгэх үед тэдгээр дарааллын харгалзах гишүүд дээр хийдэг үйлдлийг логикийн ямар үйлдэлтэй адилтгаж болох вэ?


  3. Геометр болон урвасан бином тархалтууд хэдийд давхцах вэ?


  4. Бернуллийн процесс бол ...


  5. Аль нь урвасан бином тархалттай хувьсагч вэ?

Таны хариулах оролдлого бүрийг, зөв буруугаас үл хамааран бүртгэнэ.