Хичээлийн сэдэв

Хичээл: Магадлал ба статистик
Сэдэв: #6. Пуассоны процесс
Агуулга: Гамма функц, гамма тархалт, Пуассоны процесс

Хариу