Хичээлийн сэдэв

Хичээл: Магадлал ба санамсаргүй процесс
Сэдэв: #12. Хамааралтай хувьсагчдын дараалал, Авторегресс, Марковын хэлхээ
Агуулга: Хамааралтай хувьсагчдын дараалал, Авторегрессийн загвар, Марковын хэлхээний тодорхойлолт, шилжилтийн магадлал, Марковын нөхцөл, заасан төлвүүдийг дайрах магадлал, тодорхой тооны шилжилтээр заасан төлөвт очих магадлал, төлвийн стационар болон асимптот стационар тархалт, төлвийн ангилал

Хариу