Хичээлийн сэдэв

Хичээл: Магадлал ба санамсаргүй процесс
Сэдэв: #16. Статистик таамаглал шалгах, тархалтын загварын тохирцыг тогтоох
Агуулга: Статистик таамаглал шалгах тухай, статистик таамаглал ба түүний ангилал, статистик шинжүүр, шинжүүрийн нэг ба хоёр дугаар төрлийн алдаа, магадлалын утга буюу ач холбогдлын түвшин, шинжүүрийн чадал, шинжүүрийн няцаах муж ба итгэх завсрын уялдаа холбоо, тархалтын параметрийн тухай таамаглал шалгах, тархалтын хэлбэрийн тухай таамаглал шалгах, хи-квадрат шинжүүр

Хариу