Хичээлийн сэдэв

Хичээл: Магадлал ба санамсаргүй процесс
Сэдэв: #8. Хамтын тархалт ба санамсаргүй хувьсагчдын хамаарал
Агуулга: Хамтын тархалт, тухайн тархалт, санамсаргүй хувьсагчдын хамааралгүйн тодорхойлолт, нөхцөлт тархалт, нөхцөлт хамаарал, үржүүлэх дүрэм, бүтэн магадлалын томьёо, нөхцөлт математик дундаж, бүтэн дунджийн томьёо, санамсаргүй тоо ширхэг бүхий санамсаргүй хувьсагчдын нийлбэрийн дундаж ба дисперс

Хариу