Хичээлийн сэдэв

Хичээл: Монте Карло симуляц
Сэдэв: #1. Удиртгал
Агуулга: Монте Карло арга, статистик дахь симуляц, санамсаргүй тоо үүсгэх тухай