Хичээлийн сэдэв

Хичээл: Монте Карло симуляц
Сэдэв: #10. Граф дээрх санамсаргүй шилжилт симуляцлах
Агуулга: Граф, Марковын хэлхээ, чиглэлт граф дээрх санамсаргүй шилжилт хөдөлгөөнийг симуляцлах