Хичээлийн сэдэв

Хичээл: Монте Карло симуляц
Сэдэв: #11. Санамсаргүй түүвэр симуляцлах
Агуулга: Санамсаргүй түүвэр симуляцлах, өгөгдлийн сангаас санамсаргүй түүвэр авах, сэлгэмэл симуляцлах