Хичээлийн сэдэв

Хичээл: Монте Карло симуляц
Сэдэв: #13. Нийтийн үйлчилгээг симуляцлах
Агуулга: Хүлээлгийн онолын талаарх товч ойлголт, зарим тусгай хувьсагчдыг симуляцлах, Пуассоны процесс симуляцлах, симуляцийн жишээ