Хичээлийн сэдэв

Хичээл: Монте Карло симуляц
Сэдэв: #15. Монте Карло үнэлэлтийн дисперс, түүнийг багасгах тухай
Агуулга: Үнэлэлтийн дундаж квадрат алдаа, эсрэгцүүлэн тавьсан хувьсагч, удирдах хувьсагч болон нөхцөлт математик дундаж ашиглаж Монте Карло үнэлэлтийн дисперс бууруулах