Хичээлийн сэдэв

Хичээл: Монте Карло симуляц
Сэдэв: #2. Санамсаргүй тооны статистик шалгуур
Агуулга: Санамсаргүй тооны статистик шинж чанар, жигд тархалттай эсэхийг шалгах, санамсаргүй эсэхийг шалгах, хамааралгүй эсэхийг шалгах, Diehard тест