Хичээлийн сэдэв

Хичээл: Монте Карло симуляц
Сэдэв: #3. Урвуу хувиргалтын арга
Агуулга: Урвуу хувиргалтын аргын үндэслэл ба алгоритм, урвуу хувиргалтын аргаар дискрет тархалт симуляцлах