Хичээлийн сэдэв

Хичээл: Монте Карло симуляц
Сэдэв: #4. Зөвшөөрөх-няцаах арга
Агуулга: Зөвшөөрөх-няцаах арга, түүний алгоритм, хэрэглээ, онолын үндэслэл болон зарим шинж чанар