Хичээлийн сэдэв

Хичээл: Монте Карло симуляц
Сэдэв: #6. Санамсаргүй хувьсагч симуляцлах бусад аргуудаас
Агуулга: Жигдийн харьцааны арга, характеристик функц ашиглаж санамсаргүй хувьсагч симуляцлах тухай, Хэвийн тархалт симуляцлах туйлын координатын арга буюу Box-Muller-ийн томьёо