Хичээлийн сэдэв

Хичээл: Монте Карло симуляц
Сэдэв: #7. Санамсаргүй вектор симуляцлах
Агуулга: Нөхцөлт тархалт, урвуу хувиргалтын арга, зөвшөөрөх-няцаах арга ашиглаж санамсаргүй вектор симуляцлах, симплекс дээрх жигд тархсан санамсаргүй вектор симуляцлах