Олон хэмжээст өгөгдлийн статистик шинжилгээ

МУИС-ийн Статистик хөтөлбөрийн STAT402 хичээлийн цахим хуудас


Энэ хичээл нь оюутанд олон хэмжээст өгөгдөл дээрх статистик шинжилгээнүүдийн талаарх мэдлэг болон тэдгээрийг ашиглаж өгөгдөл дээр шинжилгээ хийх чадвар олгох зорилготой. Тус хичээлээр олон хэмжээст тархалт, олон хэмжээст хэвийн тархалт болон ангилал хийх, хэмжээс бууруулах, холбоо хамаарлыг хэмжих ба задлан шинжлэх, өгөгдөл дэх үндсэн хүчин зүйлс, тэдгээрийн хэв шинжийг илрүүлэх зэрэгт холбогдох статистик арга үзнэ.

СэдэвАгуулга
1Удиртгалхичээлийн агуулга, үндсэн шинжилгээнүүд, шаардагдах суурь мэдлэг
2Олон хэмжээст тархалтсанамсаргүй векторын математик дундаж, ковариацын матриц, нөхцөлт математик дундаж, нөхцөлт ковариац буюу тухайн ковариац, санамсаргүй векторын хувиргалт
3Олон хэмжээст хэвийн тархалт Iолон хэмжээст хэвийн тархалтын тодорхойлолт, хувиргалт, загварчлал, геометр агуулга, Гауссын копула
4Олон хэмжээст хэвийн тархалт IIшугаман хувиргалт, нөхцөлт тархалт, нөхцөлт дөхөлт, параметрийн үнэлэлт
5Олон хэмжээст хэвийн тархалт IIIүнэний хувь бүхий харьцаат шинжүүр, параметрийн таамаглалууд, дунджийн итгэх муж
6Олон хэмжээст хэвийн тархалт IVдундаж утгын векторуудыг жиших, ковариацын матрицуудыг жиших, олон хэмжээст дисперсийн шинжилгээ
7Гол хэсгийн шинжилгээстандартчилсан шугаман эвлүүлэг, гол хэсгүүдийг тайлбарлах нь
8Факторын шинжилгээ Iшугаман хамааралтай хувьсагчид дээрх шинжилгээ, шугаман хамааралгүй хувьсагчид дээрх шинжилгээ, факторуудыг тайлбарлах нь, факторын шинжилгээний загвар масштабаас үл шалтгаалах нь, факторын ачилтын цор ганц бус байдал ба эргүүлэлт
9Факторын шинжилгээ IIзагварын үнэлгээ, факторын онооны үнэлгээ, эргүүлэлттэй факторын үнэлгээ
10Кластерын шинжилгээ Iкластер байгуулах алгоритмууд, кластерын шинжилгээний шатлах алгоритм
11Кластерын шинжилгээ IIкластерын шинжилгээний хэсэгчлэх алгоритм, хувьсагчдын масштабын ялгаатай байдлын нөлөөг зайлуулах
12Дискриминантын шинжилгээдискриминантын шинжилгээний ангиллын зарчмууд
13Олон хэмжээст координатын шинжилгээцэгийн координат сэргээх, огторгуйн хэмжээс сонгох, хувьсагчдын масштабын ялгаатай байдлын нөлөөг зайлуулах
14Конжойнт шинжилгээконжойнт шинжилгээний загвар, загварын параметрийн үнэлгээ, загварыг энгийн шугаман регрессийн загварт хувиргах
15Каноник корреляцийн шинжилгээСанамсаргүй векторуудын шугаман эвлүүлэг хоорондын корреляцийн коэффициент, каноник корреляцийн тухай таамаглал
16Хамтын давтамжийн хүснэгт дээрх холбоо хамаарлын шинжилгээхамааралгүй байх тухай таамаглал шалгах Хи-квадрат шинжүүр, Хи-квадрат статистикийн задаргаа, мөр ба баганын уялдаа холбоо