Олон хэмжээст өгөгдлийн статистик шинжилгээ

МУИС-ийн Статистик хөтөлбөрийн STAT402 хичээлийн сурах бичиг, лекц, семинар болон гэрийн даалгаврын бодлого, R хэл дээрх дасгал ажил, бие даалтын ажлын удирдамж


Ном, сурах бичиг

Хичээлийн сурах бичиг болох "Олон хэмжээст өгөгдлийн статистик шинжилгээ" номыг МУИС-ийн Номын сангийн нэг дүгээр давхарт байдаг МУИС Пресс номын дэлгүүрт худалдаалж байна. Номын талаарх дэлгэрэнгүй мэдээллийг энд дарж үзнэ үү.

Видео лекц

Бие даалтын ажлын удирдамж

Семинарын хичээл болон гэрийн даалгаврын дасгал

Дүгнэх журам

Дүнд ирц, явцын шалгалт, бие даалтын ажил болон улирлын шалгалтын оноо нөлөөлнө.

 1. Ирц: 15 оноо
  Хичээл нэг удаа тасалбал эсвэл хоёр удаа хоцорвол 1 оноо суутгана. МУИС-ийн сургалтын журамд зааснаар хичээлийн лекц эсвэл семинарын 1/3-ээс дээш хувьд суугаагүй бол F* үнэлгээ авна. Энэ нь хичээлээ 6 буюу үүнээс олон удаа тасалбал тус үнэлгээг авна гэсэн үг юм.
 2. Явцын шалгалт: 15 оноо
  Явцын шалгалтыг бичгээр авна. Явцын шалгалтын материал семинарын хичээлийн бодлого эсвэл түүнтэй төстэй бодлогоос тогтоно. Явцын шалгалтыг урьдчилж эсвэл нөхөж өгөхгүй.
 3. Бие даалт: 30 оноо
  Бие даалтын ажлыг өгсөн удирдамжийн дагуу хийж гүйцэтгэнэ.
 4. Улирлын шалгалт: 40 оноо

Шалгалтын үеэр тус тусын материал үүнд зөвхөн дэвтэр, лекцийн тэмдэглэл болон ном, сурах бичиг ашиглана.

Дараах нөхцлүүдийг бүрэн хангасан үед улирлын шалгалтаас 40 оноотойгоор чөлөөлнө. Үүнд:

 1. Ирцийн оноо 12 буюу үүнээс дээш (>=80%)
 2. Явцын шалгалтын оноо 12 буюу үүнээс дээш (>=80%)
 3. Бие даалтын оноо 26 буюу үүнээс дээш (>=85%)

Энэ тохиолдолд авах минимум оноо 12+12+26(явцын оноо)+40(улирлын шалгалт)=90 байна.

Мөн дүн гаргахдаа дараах хөнгөлөлт, урамшуулал үзүүлнэ. Үүнд:

 1. Чөлөөний хуудас болон эмнэлгийн магадлагаагаар баталгаажсан хүндэтгэн үзэх шалтгааны улмаас өгч чадаагүй явцын шалгалтын оноог улирлын шалгалтын оноотой пропорцолж нөхнө. Жишээлбэл явцын шалгалт өгч чадаагүй оюутан улирлын шалгалтаас 24 оноо буюу нийт онооны тавны гурвыг авсан бол явцын шалгалтын 15 онооны тавны гурав буюу 9 оноог нөхөж өгнө.
 2. Бие даалтын ажлын үнэлгээний рубрик дотор зааснаар минимумдаа 0 максимумдаа 50 оноо авах боломжтой. Дээр заасан бие даалтын 30 онооноос давуулан авсан оноог бонус болгон өгч улирлын шалгалтаас алдсан оноог нөхөхөд ашиглана. Харин явцын шалгалтын оноо, ирцийн оноо нөхөхөд ашиглахгүй. Жишээлбэл бие даалтын ажлаараа 50 оноо авсан оюутан улирлын шалгалтаас 25 авсан өөрөөр хэлбэл улирлын шалгалтаас 15 оноо алдсан гэе. Тэгвэл тус оюутны бие даалтаас авсан илүү 20 оноогоор улирлын шалгалтаас алдсан 15 оноог нөхөж улирлын шалгалтын оноог 40 гэж тооцно. Харин үлдсэн илүүдэл 5 оноог өөр хаана ч нэмэхгүй.