Бататгах асуулт

Хичээл: Олон хэмжээст өгөгдлийн статистик шинжилгээ
Нийт оноо: 15


Сэдэв Асуулт Хугацаа
1 Удиртгал 5 2 сарын 2 07:40 — 2 сарын 23 07:40
2 Олон хэмжээст тархалт 5 2 сарын 9 07:40 — 3 сарын 2 07:40
3 Олон хэмжээст хэвийн тархалт I 5 2 сарын 16 07:40 — 3 сарын 9 07:40
4 Олон хэмжээст хэвийн тархалт II 5 2 сарын 23 07:40 — 3 сарын 16 07:40
5 Олон хэмжээст хэвийн тархалт III 3 3 сарын 2 07:40 — 3 сарын 23 07:40
6 Олон хэмжээст хэвийн тархалт IV 3 3 сарын 9 07:40 — 3 сарын 30 07:40
7 Гол хэсгийн шинжилгээ 6 3 сарын 16 07:40 — 4 сарын 6 07:40
8 Факторын шинжилгээ I 5 3 сарын 23 07:40 — 4 сарын 13 07:40
9 Факторын шинжилгээ II 5 3 сарын 30 07:40 — 4 сарын 20 07:40
10 Кластерын шинжилгээ I 7 4 сарын 6 07:40 — 4 сарын 27 07:40
11 Кластерын шинжилгээ II 3 4 сарын 13 07:40 — 5 сарын 4 07:40
12 Дискриминантын шинжилгээ 4 4 сарын 20 07:40 — 5 сарын 11 07:40
13 Олон хэмжээст координатын шинжилгээ 5 4 сарын 27 07:40 — 5 сарын 18 07:40
14 Конжойнт шинжилгээ 5 5 сарын 4 07:40 — 5 сарын 25 07:40
15 Каноник корреляцийн шинжилгээ 4 5 сарын 11 07:40 — 5 сарын 25 07:40