Хичээлийн сэдэв

Хичээл: Олон хэмжээст өгөгдлийн статистик шинжилгээ
Сэдэв: #1. Удиртгал
Агуулга: хичээлийн агуулга, үндсэн шинжилгээнүүд, шаардагдах суурь мэдлэг

Хариу