Хичээлийн сэдэв

Хичээл: Олон хэмжээст өгөгдлийн статистик шинжилгээ
Сэдэв: #11. Кластерын шинжилгээ II
Агуулга: кластерын шинжилгээний хэсэгчлэх алгоритм, хувьсагчдын масштабын ялгаатай байдлын нөлөөг зайлуулах

Хариу