Хичээлийн сэдэв

Хичээл: Олон хэмжээст өгөгдлийн статистик шинжилгээ
Сэдэв: #15. Каноник корреляцийн шинжилгээ
Агуулга: Санамсаргүй векторуудын шугаман эвлүүлэг хоорондын корреляцийн коэффициент, каноник корреляцийн тухай таамаглал

Хариу