Хичээлийн сэдэв

Хичээл: Олон хэмжээст өгөгдлийн статистик шинжилгээ
Сэдэв: #16. Хамтын давтамжийн хүснэгт дээрх холбоо хамаарлын шинжилгээ
Агуулга: хамааралгүй байх тухай таамаглал шалгах Хи-квадрат шинжүүр, Хи-квадрат статистикийн задаргаа, мөр ба баганын уялдаа холбоо