Хичээлийн сэдэв

Хичээл: Олон хэмжээст өгөгдлийн статистик шинжилгээ
Сэдэв: #4. Олон хэмжээст хэвийн тархалт II
Агуулга: шугаман хувиргалт, нөхцөлт тархалт, нөхцөлт дөхөлт, параметрийн үнэлэлт

Хариу