Хичээлийн сэдэв

Хичээл: Олон хэмжээст өгөгдлийн статистик шинжилгээ
Сэдэв: #5. Олон хэмжээст хэвийн тархалт III
Агуулга: үнэний хувь бүхий харьцаат шинжүүр, параметрийн таамаглалууд, дунджийн итгэх муж

Хариу