Хичээлийн сэдэв

Хичээл: Олон хэмжээст өгөгдлийн статистик шинжилгээ
Сэдэв: #7. Гол хэсгийн шинжилгээ
Агуулга: стандартчилсан шугаман эвлүүлэг, гол хэсгүүдийг тайлбарлах нь

Хариу