Статистик програмчлалын R хэл

МУИС-ийн Статистик хөтөлбөрийн STAT305 хичээлийн тодорхойлолт болон сургалтын цахим хэрэглэгдэхүүн


Энэхүү хичээлийг амжилттай судалснаар R хэлний цогц ойлголт мөн хиймэл оюуны нэг салбар болох машин сургалтад өргөн хэрэглэж буй Python хэлний үндсэн ойлголттой болохын зэрэгцээ эдгээр хэлийг бие даан гүнзгийрүүлэн судлах, статистик өгөгдөл дээр ашиглаж шинжилгээ хийх, статистик тооцоолол болон машин сургалтын програм хөгжүүлэхэд шаардагдах програмчлалын суурь мэдлэг чадвар эзэмших, мөн код бичиж ажиллуулдаг өөр бусад статистикийн болон математикийн програмуудтай ажиллахад шаардлагатай суурь зарчмуудыг ойлгох зэрэг ач холбогдолтой.

Хичээлийн агуулга, сэдэвчилсэн төлөвлөгөө

Тус хичээл R хэлийг мэргэжлийн түвшинд эзэмшүүлэх зорилготой. Иймд лекцийн хичээлээр R хэлийг, семинарын хичээлийн зарим хэсэгт Python хэлийг авч үзнэ.

Лекцийн сэдэв Агуулга
1 Удиртгал R хэл болон R програмын талаар цэгцтэй, зөв ойлголт, суулгах болон ажиллах тухай анхны мэдэгдэхүүн
2 R хэл дээрх програмчлалын суурь ойлголт R хэлний нөөцөлсөн үгс, объект нэрлэх зарчим, машины эпсилон, нэрийн огторгуй болон бусад зайлшгүй мэдэх шаардлагатай чухал суурь ойлголтууд
3 Өгөгдөлд холбогдох объектын төрлүүд Өгөгдөлд холбогдох объектын төрлүүд, тэдгээрийн бүтэц, үүсгэх байдал болон элемент уруу нь хандах аргууд
4 Өгөгдөл импортлох болон экспортлох, өгөгдлийн сантай холбож ажиллах R програмд өгөгдөл оруулах болон гаргах, өгөгдлийн сантай холбож ажиллах, ҮСХ-ны 1212.mn нээлттэй мэдээллийн онлайн сервисийн API-гаас мэдээлэл татах NSO1212 багцын хэрэглээ
5 Өгөгдөлтэй ажиллах Статистик өгөгдөлтэй ажиллах явцад хэрэглэдэг үндсэн 11 үйлдлийг R програм дээр хийх тухай
6 Өгөгдөлтэй ажиллах Статистик өгөгдөлтэй ажиллах явцад хэрэглэдэг үндсэн 11 үйлдлийг R програм дээр хийх тухай
7 Оператор, нөхцөлт тушаал R хэлний үндсэн операторууд, тэдгээрийн ажиллах зарчим, операторуудын ажиллах дэс дараа, бүлэг тушаал, нөхцөлт тушаал програмчлахад ашиглах оператор болон функц
8 Давталт Давтагдах тушаал програмчлахад ашиглах оператор болон функц
9 Функц, хувьсагчийн үйлчлэх хүрээ Функц зарлах, функцийн аргумент, аргументын анхны утга, функцийн буцаах утга, функц дуудах, функц болон хувьсагчийн үйлчлэх хүрээ, хувьсагч дуудах зарчим
10 R хэл дээрх програмчлал Алгоритм зохиох болон R хэл дээр програм бичих тухай үндсэн ойлголт
11 Алдааны эргэн тойронд R хэлний алдааны түвшин, алдаа үүсгэх, алдаа боловсруулах, зарим нийтлэг алдааны шалтгаан, алдаанаас сэргийлэх тухай
12 R хэл дээрх програмчлал R хэл дээр програм бичих тухай нэмэлт ойлголт болон жишээ
13 R хэл дээрх програмчлал R хэл дээр оновчтой, үр ашигтай код бичих тухай, практик туршилт
14 Класс ба объект Объектын классын тухай ойлголт, ерөнхий (generic) функц, R хэлний классын системүүд, S3 класс
15 Класс ба объект S4 болон Reference классууд, классын удамшил
16 Багц хөгжүүлэлт R хэлний багцын бүтэц зохион байгуулалт, багц үүсгэх, хөгжүүлэхтэй холбогдох үндсэн ойлголт

Семинарын хичээлээр лекцийн хичээл дээр үзсэн зүйлсийг бататгах болон Python хэлний анхан шатны мэдлэг чадвар олгоно.

Семинарын хичээлийн агуулга
1 RStudio IDE ашиглаж R болон Python хэл дээр код бичих, Python хэлний талаарх үндсэн ойлголт
2 Лекцийн сэдэвтэй уялдсан дасгал ажил, Python хэлний нөөцөлсөн үгс, хувьсагч нэрлэх зарчим
3 R програмд оруулах, Python хэлний өгөгдлийн зарим үндсэн төрөл, өгөгдлийн элемент уруу хандах
4 R програмд өгөгдөл файлаас оруулах болон гаргах, MySQL өгөгдлийн сантай холбож ажиллах, NSO1212 багц ашиглаж өгөгдөл татах
5 R програмд өгөгдөл файлаас оруулах, шинэ хувьсагч зохиох, өгөгдөл ялгаж авах, устгах
6 R програмд өгөгдөл файлаас оруулах, шинэ хувьсагч зохиох, өгөгдөл ялгаж авах, устгах, өгөгдлийн бүтэц өөрчлөх
7 R болон Python хэл дээр нөхцөлт тушаал програмчлах
8 R болон Python хэл дээр давтагдах тушаал програмчлах, R хэлний apply, sapply, tapply зэрэг функцийн хэрэглээ
9 R болон Python хэл дээр функц зарлах, дуудаж ашиглах
10 R болон Python хэл дээр програм бичих, програмчлалын бодлого бодох
11 R болон Python хэл дээр алдаа боловсруулалт бүхий програм бичих, програмчлалын бодлого бодох
12 R болон Python хэл дээр програм бичих, програмчлалын бодлого бодох
13 R болон Python хэл дээр програм бичих, програмчлалын бодлого бодох
14 Лекцийн сэдэвт холбогдох дасгал ажиллах, R болон Python хэл дээр програм бичих, програмчлалын бодлого бодох
15 Лекцийн сэдэвт холбогдох дасгал ажиллах, R болон Python хэл дээр програм бичих, програмчлалын бодлого бодох
16 Хялбар бүтэцтэй R багц үүсгэх, Python модул зохиох

Дүгнэх журам

Дүнд ирц, явцын шалгалт болон улирлын шалгалтын оноо нөлөөлнө.

  1. Ирц: 15 оноо
    Хичээл нэг удаа тасалбал эсвэл хоёр удаа хоцорвол 1 оноо суутгана. Мөн тухайн өдрийн лекцийн слайд (дор байрлуулсан) хэвлэж ирээгүй бол хичээлд суусан гэж тооцохгүй. МУИС-ийн сургалтын журамд зааснаар хичээлийн лекц эсвэл семинарын 1/3-ээс дээш хувьд суугаагүй бол F* үнэлгээ авна. Энэ нь хичээлээ 6 буюу үүнээс олон удаа тасалбал тус үнэлгээг авна гэсэн үг юм.
  2. Явцын шалгалт: 60 оноо
    30 оноотой тестийн, 10 оноотой програмчлалын болон 20 оноотой практикийн шалгалт авна. Явцын шалгалтыг урьдчилж эсвэл нөхөж өгөхгүй. Хүндэтгэн үзэх шалтгааны улмаас өгч чадаагүй явцын шалгалтын оноог улирлын шалгалтын оноотой пропорцолж нөхнө.
  3. Улирлын шалгалт: 25 оноо
  4. Урамшуулал:
    9, 10, 11, 12, 13, 16 дугаар сэдвүүдийн дасгалыг хамгийн эхэнд гүйцэтгэж, тооцуулбал дасгал тус бүрт нэмэлт 2 оноо өгөх байдлаар шалгалтаар алдсан оноогоо нөхөн авах боломж олгоно. Энд R болон Python хэлийг тусад нь авч үзнэ.

Сурах бичиг, гарын авлага

Хичээлийн сурах бичиг болох "Статистик програмчлалын R хэл" номыг МУИС-ийн Номын сангийн нэг дүгээр давхарт байдаг МУИС Пресс номын дэлгүүрт худалдаалж байна. Номын талаарх дэлгэрэнгүй мэдээллийг энд дарж үзнэ үү.

"Статистик програмчлалын R хэл" номын шинэчилж, сайжруулсан хоёр дахь хувилбар хэвлэлтээс гарч Интерном, Мирном дэлгүүрүүдийн төв салбарууд болон МУИС Пресс номын дэлгүүрт худалдаалагдаж байна. Номын талаарх дэлгэрэнгүй мэдээллийг энд дарж үзнэ үү.

Python хэлний гарын авлагыг энд дарж татан авах боломжтой.

Лекцийн слайдууд

Лекцийн слайдуудыг энд дарж татан авч хэвлэх боломжтой. Хичээлд ирэхдээ тус слайдуудыг заавал хэвлэж ирэхийг анхаарна уу. Өөрөөр хэлбэл лекцийн дэвтэр гаргах хэрэггүй.

Видео лекц

Семинарын хичээл болон гэрийн даалгаврын дасгал

Семинар болон гэрийн даалгаврын дасгал ажлын эмхэтгэлийг энд дарж татан авах боломжтой. Жич: Тус эмхэтгэл хичээлийн явц дунд өөрчлөгдөж болохыг анхаарна уу.

Шалгалт

Хамрах сэдэв Бодлогын тоо Эхлэх Дуусах
#1 1,2,3,4,5,6 15 2020-10-30 08:00:00 2020-11-02 23:59:00