Хичээлийн сэдэв

Хичээл: Статистик програмчлалын R хэл
Сэдэв: #10. R хэл дээрх програмчлал
Агуулга: Алгоритм зохиох болон R хэл дээр програм бичих тухай үндсэн ойлголт

Хариу