Хичээлийн сэдэв

Хичээл: Статистик програмчлалын R хэл
Сэдэв: #12. R хэл дээрх програмчлал
Агуулга: R хэл дээр програм бичих тухай нэмэлт ойлголт болон жишээ

Хариу