Хичээлийн сэдэв

Хичээл: Статистик програмчлалын R хэл
Сэдэв: #16. Багц хөгжүүлэлт
Агуулга: R хэлний багцын бүтэц зохион байгуулалт, багц үүсгэх, хөгжүүлэхтэй холбогдох үндсэн ойлголт

Хариу