Хичээлийн сэдэв

Хичээл: Статистик програмчлалын R хэл
Сэдэв: #4. Өгөгдөл импортлох болон экспортлох, өгөгдлийн сантай холбож ажиллах
Агуулга: R програмд өгөгдөл оруулах болон гаргах, өгөгдлийн сантай холбож ажиллах, ҮСХ-ны 1212.mn нээлттэй мэдээллийн онлайн сервисийн API-гаас мэдээлэл татах NSO1212 багцын хэрэглээ

Хариу