Хичээлийн сэдэв

Хичээл: Статистик програмчлалын R хэл
Сэдэв: #7. Оператор, нөхцөлт тушаал
Агуулга: R хэлний үндсэн операторууд, тэдгээрийн ажиллах зарчим, операторуудын ажиллах дэс дараа, бүлэг тушаал, нөхцөлт тушаал програмчлахад ашиглах оператор болон функц

Хариу