Магадлал ба статистик

Статистикийн мэргэжлийн бус хөтөлбөрөөр суралцаж буй оюутнуудад магадлалын онол, математик статистикийн үндсэн ойлголт өгөх хичээл


Статистик бол өгөгдлөөс шинэ мэдээлэл, мэдлэг гарган авах арга замыг судалдаг математикийн нэг том салбар юм. Өгөгдөл цуглуулахад тохирох арга сонгох, зөв шинжилгээ хийх, зохистой загвар сонгох, оновчтой дүгнэлт гаргахад статистикийн мэдлэг танд зайлшгүй хэрэг болно. Үнэндээ статистик бол шинжлэх ухааны аливаа салбарт судалгаа хийх, өгөгдөлд үндэслэн шийдвэр болон прогноз гаргахад ашигладаг хамгийн чухал хэрэгсэл юм. Тус хичээл нь статистикийн математик үндэс суурь болох магадлалын онолоос эхэлж эцэстээ статистикийн сонгодог арга техникүүдийг орчин үед өргөн ашиглах болсон Байесын зарчимтай зэрэгцүүлэн авч үзнэ.

СэдэвАгуулга
1Санамсаргүй хувьсагч, түүний тархалтМагадлалын огторгуйн математик загвар, санамсаргүй хувьсагч, магадлалын нягтын функц, жигд тархалт
2Дундаж болон дундаж квадрат хазайлтСанамсаргүй хувьсагчийн математик дундаж болон дундаж квадрат хазайлт, стандарт хазайлт, момент үүсгэгч функц, Пуассоны болон геометр тархалт, Пуассоны томьёо, үзэгдэл болон санамсаргүй хувьсагчдын хамааралгүйн чанар
3Тархалтын функцСанамсаргүй хувьсагчийн тархалтын функц, тархалтын функц ба нягтын функцийн уялдаа холбоо, тархалтын квантил, математик дунджийн чанар, илтгэгч болон хэвийн тархалт, хэвийн тархалттай санамсаргүй хувьсагчийн шугаман хувиргалт, Муавр-Лапласын локал болон интеграл томьёо
4Наслалтын тархалтНаслалт, нөхцөлт магадлал, нөхцөлт тархалт, илтгэгч тархалтын санамжгүй байдал, саатлын эрчим, найдварын функц ба Kaplan-Meier-ын муруй, Вейбуллын тархалт
5Бернуллийн процессУрвасан бином тархалт, Бернуллийн процесс, Бернуллийн процессын санамжгүй байдал, Бернуллийн процесстой холбоотой зарим санамсаргүй хувьсагч, тэдгээрийн магадлалын тархалт, Бернуллийн процессуудыг нэгтгэх болон хуваах
6Пуассоны процессГамма функц, гамма тархалт, Пуассоны процесс
7Санамсаргүй хувьсагчийн хувиргалтХувиргалтаар зохиогдох санамсаргүй хувьсагчийн магадлалын тархалт олох, Парето тархалт ба түүний хэрэглээ, тархалтын функцийн утгын тархалт ба жигд тархалт буюу санамсаргүй хувьсагч симуляцлах урвуу хувиргалтын арга
8Хамтын тархалт ба санамсаргүй хувьсагчдын хамааралХамтын тархалт, тухайн тархалт, санамсаргүй хувьсагчдын хамааралгүйн тодорхойлолт, нөхцөлт тархалт, нөхцөлт хамаарал, үржүүлэх дүрэм, бүтэн магадлалын томьёо, нөхцөлт математик дундаж, бүтэн дунджийн томьёо, санамсаргүй тоо ширхэг бүхий санамсаргүй хувьсагчдын нийлбэрийн дундаж ба дисперс
9Олон хэмжээст хэвийн тархалт ба шугаман загварКовариац болон корреляцийн коэффициент, түүний чанар, санамсаргүй векторын математик дундаж ба ковариацын матриц, олон хэмжээст хэвийн тархалт, олон хэмжээст хэвийн тархалттай санамсаргүй хувьсагчдын нөхцөлт тархалт ба шугаман загвар, тухайн корреляц
10Хамааралгүй санамсаргүй хувьсагчдын нийлбэр, хязгаарын гол теоремХамааралгүй санамсаргүй хувьсагчдын нийлбэрийн тархалт, хуниас, санамсаргүй түүвэр, түүврийн дундаж, түүврийн дунджийн математик дундаж ба дисперс, хязгаарын гол теорем
11Хамааралтай хувьсагчдын дараалал, Марковын хэлхээМарковын хэлхээний тодорхойлолт, шилжилтийн магадлал, Марковын нөхцөл, заасан төлвүүдийг дайрах магадлал, тодорхой тооны шилжилтээр заасан төлөвт очих магадлал, төлвийн стационар болон асимптот стационар тархалт, төлвийн ангилал
12Тархалтын параметрийн статистик үнэлэлтТархалтын хуулийн тухай таамаглал дэвшүүлэх, гистограмм, тархалтын параметр үнэлэх тухай, моментын арга, үнэлэлтийн хазайлт болон үнэлэлтийн дундаж квадрат алдаа, параметрийн итгэх завсар буюу завсран үнэлэлт
13Хамгийн их үнэний хувь бүхий үнэлэлт, Байесын үнэлэлтКошийн тархалт, тархалтын параметрийн хамгийн их үнэний хувь бүхий үнэлэлт, Байесын зарчим, приор ба постериор тархалт, Байесын статистик үнэлэлт, хамгийн их постериорын үнэлэлт, хамгийн бага дундаж квадрат алдаатай үнэлэлт, түүний чанар
14Статистик таамаглал шалгах, тархалтын загварын тохирцыг тогтоохСтатистик таамаглал шалгах тухай, статистик таамаглал ба түүний ангилал, статистик шинжүүр, шинжүүрийн нэг ба хоёр дугаар төрлийн алдаа, магадлалын утга буюу ач холбогдлын түвшин, шинжүүрийн чадал, шинжүүрийн няцаах муж ба итгэх завсрын уялдаа холбоо, тархалтын параметрийн тухай таамаглал шалгах, тархалтын хэлбэрийн тухай таамаглал шалгах, хи-квадрат шинжүүр
15Үнэний хувийн харьцаат шинжүүр, регрессийн шугаман загварҮнэний хувийн харьцаат шинжүүр, регрессийн шугаман загвар, шугаман загварын параметрийн үнэлэлт, детерминацийн коэффициент, регрессийн шугаман загвар дээрх таамаглалууд буюу нэмэлт нөхцлүүд
16Хяналттай машин сургалтад ашиглах зарим статистик арга техникРегрессийн шугаман загвар, Авторегресс, ложистик регресс, Гэнэн Байесын алгоритм