Бататгах асуулт

Хичээл: Магадлал ба статистик
Нийт оноо: 15


Сэдэв Асуулт Хугацаа
1 Санамсаргүй хувьсагч, түүний тархалт 6 2 сарын 2 07:40 — 2 сарын 23 07:40
2 Дундаж болон дундаж квадрат хазайлт 6 2 сарын 9 07:40 — 3 сарын 2 07:40
3 Тархалтын функц 6 2 сарын 16 07:40 — 3 сарын 9 07:40
4 Наслалтын тархалт 6 2 сарын 23 07:40 — 3 сарын 16 07:40
5 Бернуллийн процесс 5 3 сарын 2 07:40 — 3 сарын 23 07:40
6 Пуассоны процесс 5 3 сарын 9 07:40 — 3 сарын 30 07:40
7 Санамсаргүй хувьсагчийн хувиргалт 5 3 сарын 16 07:40 — 4 сарын 6 07:40
8 Хамтын тархалт ба санамсаргүй хувьсагчдын хамаарал 7 3 сарын 23 07:40 — 4 сарын 13 07:40
9 Олон хэмжээст хэвийн тархалт ба шугаман загвар 7 3 сарын 30 07:40 — 4 сарын 20 07:40
10 Хамааралгүй санамсаргүй хувьсагчдын нийлбэр, хязгаарын гол теорем 4 4 сарын 6 07:40 — 4 сарын 27 07:40
11 Хамааралтай хувьсагчдын дараалал, Марковын хэлхээ 5 4 сарын 13 07:40 — 5 сарын 4 07:40
12 Тархалтын параметрийн статистик үнэлэлт 6 4 сарын 20 07:40 — 5 сарын 11 07:40
13 Хамгийн их үнэний хувь бүхий үнэлэлт, Байесын үнэлэлт 4 4 сарын 27 07:40 — 5 сарын 18 07:40
14 Статистик таамаглал шалгах, тархалтын загварын тохирцыг тогтоох 5 5 сарын 4 07:40 — 5 сарын 25 07:40
15 Үнэний хувийн харьцаат шинжүүр, регрессийн шугаман загвар 6 5 сарын 11 07:40 — 5 сарын 25 07:40