Хичээлийн сэдэв

Хичээл: Магадлал ба статистик
Сэдэв: #1. Санамсаргүй хувьсагч, түүний тархалт
Агуулга: Магадлалын огторгуйн математик загвар, санамсаргүй хувьсагч, магадлалын нягтын функц, жигд тархалт

Хариу