Хичээлийн сэдэв

Хичээл: Магадлал ба статистик
Сэдэв: #11. Хамааралтай хувьсагчдын дараалал, Марковын хэлхээ
Агуулга: Марковын хэлхээний тодорхойлолт, шилжилтийн магадлал, Марковын нөхцөл, заасан төлвүүдийг дайрах магадлал, тодорхой тооны шилжилтээр заасан төлөвт очих магадлал, төлвийн стационар болон асимптот стационар тархалт, төлвийн ангилал

Хариу