Хичээлийн сэдвийн бататгах асуулт

Хичээл: Магадлал ба статистик
Сэдэв: 11. Хамааралтай хувьсагчдын дараалал, Марковын хэлхээ
Агуулга: Марковын хэлхээний тодорхойлолт, шилжилтийн магадлал, Марковын нөхцөл, заасан төлвүүдийг дайрах магадлал, тодорхой тооны шилжилтээр заасан төлөвт очих магадлал, төлвийн стационар болон асимптот стационар тархалт, төлвийн ангилал
Хугацаа: 4 сарын 13 07:40 — 5 сарын 4 07:40  1. Аль нь Марковын хэлхээ болох вэ?


  2. Марковын хэлхээний төлөв хоорондын шилжилт, үүний магадлалыг ... илэрхийлж болно.


  3. Ямар Марковын хэлхээг нэг төрлийн гэдэг вэ?


  4. Марковын хэлхээний нэг төлвөөс тус төлөв болон бусад бүх төлөв рүү шилжих магадлалуудын нийлбэр ...


  5. Тус бүр $n$ ширхэг хасаатай хоёр хүн мөрийтэй тоглож байв. Нэг тоглолтын дараа хэчнээн хасаатай болох нь тухайн тоглолтын өмнө хэдэн хасаатай байснаас шалтгаалах тул уг тоглоомыг Марковын хэлхээ байдлаар томьёолж болох бөгөөд төлвүүд нь хасааны тоог илэрхийлнэ. Тэгвэл 0 төлөв ямар төлөв болох вэ?