Хичээлийн сэдэв

Хичээл: Магадлал ба статистик
Сэдэв: #13. Хамгийн их үнэний хувь бүхий үнэлэлт, Байесын үнэлэлт
Агуулга: Кошийн тархалт, тархалтын параметрийн хамгийн их үнэний хувь бүхий үнэлэлт, Байесын зарчим, приор ба постериор тархалт, Байесын статистик үнэлэлт, хамгийн их постериорын үнэлэлт, хамгийн бага дундаж квадрат алдаатай үнэлэлт, түүний чанар

Хариу